การศึกษาอิทธิพลของแรงอัดบนผืนผ้าทอไนลอนต่อการเจาะทะลุของกระสุนปืน

A study of the influ […]

ชุดวัดการกระจายแรงสำหรับทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน

The distributed forc […]

การออกแบบชุดวัดการกระจายแรงสำหรับทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน

The designing of for […]

การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นใยไหมมาใช้ในการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน

The Possibility Stud […]