การเตรียมเส้นใยพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิด และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตด้วยเทคนิคการปั่นแบบหลอมเหลว

Polylactic Acid (PLA […]