การวิเคราะห์หาสารแอนติออกซิแดนซ์สังเคราะห์ในอาหารทอดโดยวิธี HPLC

Determination of Syn […]