การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากผักบุ้งทะเลเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีสารประกอบฟีนอล

Production of Peroxi […]