การศึกษาผลของตัวเก็บประจุอนุกรมต่อสมรรถนะการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

Study of Series Capa […]

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซีเรียที่เจือด้วยแพลตินัมจากสารประกอบโลหะเชิงซ้อนเพื่อใช้ในปฏิกิริยาสตีมรีฟอร์มมิงของมีเทน สำหรับผลิตแก๊สไฮโดรเจน

Preparation of Pt/Ce […]