การศึกษาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อผลผลิตและคุณภาพของพริกใหญ่ 3 สายพันธุ์

Study on the Optimum […]