การบำบัดฟอสเฟตและการตกผลึกแคลเซียมฟอสเฟตจากปัสสาวะมนุษย์ด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี

Phosphate treatment […]