การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และรูปแบบกำหนดการเชิงเส้นสำหรับการหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

Application of Geogr […]

จลนพลศาสตร์การอบแห้งปลาข้าวสารด้วยลมร้อนและรังสีอินฟราเรด

By จุฑารัตน์ ทะสะระ, […]