ดัชนีบงชี้ประสิทธิภาพของแผงรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบสำหรับการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำร้อนและงานซ่อมบำรุง

The index performanc […]