การใช้เทคนิคแผนผังมโนมิตในการศึกษาการปรับโครงสร้างความรู้และการเปลี่ยนมโนมติในวิชา “สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร” ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

Using Concepts Mappi […]