การศึกษาผลกระทบของรูปร่างปลายใบกังหันลมต่อประสิทธิภาพการทำงานกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์

Studying of blade ti […]