การศึกษาสมการทำนายน้ำหนักมีชีวิตของโคพื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช

A study on Equation […]