การวางแผนสั่งการถ่ายเทโหลดของระบบจำหน่าย 22 kV โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม : กรณีศึกษาของสถานีไฟฟ้าอุตรดิตถ์

Planning of load tra […]

การออกแบบอัลกอริทึมสำหรับแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้วัดความเข้มแสงอาทิตย์

Algorithm design for […]

การรู้จำผู้พูดโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคลัสเตอร์ริ่ง

New technique of spe […]

การพัฒนาคุณลักษณะสำคัญของสัมประสิทธิ์เซปสตรัมบนสเกลเมลสำหรับระบบการรู้จำเสียงพูด

IMPROVEMENT MFCC FEA […]

ประสิทธิภาพของ LPC และ LSP ในการรู้จำแนวทางเดินเสียงพูดภาษาไทย ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม

AN EFFICIENT OF LPC […]

การพยากรณ์กำลังไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งในประเทศไทย โดยไม่ใช้ตัววัดรังสีดวงอาทิตย์

Forecasting Power ou […]

การพยากรณ์กำลังไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งในประเทศไทยโดยไม่ใช้ตัววัดรังสีดวงอาทิตย์

โดย  ชานนท์ ชูพงษ์, […]

โครงสร้างที่ดีที่สุดของโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำสำหรับการพยากรณ์

The Optimal Structur […]