การศึกษาการอบแห้งโจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปด้วยเครื่องอบแห้งแบบลูกครึ่ง

By เบญจวรรณ วานมนตรี […]