การศึกษาวัสดุผสมธรรมชาติจากโปรตีนถั่วเหลืองผสมเยื่อหญ้าแฝกสำหรับฉีดขึ้นรูปถ้วยชนิดย่อยสลายได้

A study of bio-compo […]