การบำบัดน้ำเสียจากแหล่งชุมชนโดยใช้ตัวกลางจุลินทรีย์และท่อลมเติมอากาศเพื่อการหมุนเวียนน้ำมาใช่ใหม่

Recycling Community […]