การพัฒนาเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการกำจัดสีย้อมอินทรีย์

Development of photo […]

การกำจัดสารประกอบอินทรีย์ด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสโดยใช้ขั้วไฟฟ้า FTO/WO3/BiVO4 ภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงวิสิเบิล

Photoelectrocatalysi […]