การจัดการความเสี่ยง จากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Foreign Exchange Ris […]