ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Factors Affecting Ra […]