ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี

Transformational Lea […]

ปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศไทย

The Problems of Oper […]