การศึกษาวิธีการแยกเส้นใยจากก้านใบบัวหลวง สายพันธุ์พระราชินีและความเป็นไปได้ในการนาเส้นใยมา ผลิตเป็นเส้นด้าย

โครงการย่อย : ชุดที่ […]