การศึกษาการประมวลผลกำลังสูญเสียของมอเตอร์เหนี่ยมนำ 3 เฟส โดยใช้เทคนิคการวัดอุณหภูมิระบายความร้อน

Evaluation of three […]

การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์วัดค่าพารามิเตอร์ของเซลล์แสงอาทิตย์ และศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง

Microcontroller appl […]