การสังเคราะห์ฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ ด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง

การสังเคราะห์ฟิล์มบา […]