ผลของน้ำหมักชีวภาพร่วมกับสมุนไพรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัด 4 ชนิด ในการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์

Effects of Bioextrac […]

การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์

The Use of Chemical […]

เครื่องควบคุมการผสมและจ่ายสารละลายธาตุอาหารอัตโนมัติระบบฟัซซี่สำหรับ การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์

A Fuzzy Logic Contro […]