Program Alert

โดย   มงคล  วงศ์ศิริเดชชัย, ศุภเจตน์  พวงสัมฤทธิ์       

ปี       2552

บทคัดย่อ

                โปรแกรม Alert เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานในการทำงานได้ตรงต่อเวลาและมีความถูกต้องมากขึ้น

                จากการดำเนินการวิจัยในการพัฒนาโปรแกรมได้ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรม ได้แก่ แผนภาพการไหลของข้อมูล โดยการพัฒนาโดยใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ XP โปรแกรมไมโครซอฟต์ Visual Basic 2008, Net Framework 3.5 และ ไมโครซอฟต์ SQL Server 2005 ช่วยในการจัดทำฐานข้อมูล

                ผลการดำเนินงาน ได้โปรแกรมAlert ที่สามารถทำการบันทึกวัน เวลา และข้อความเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบความถูกต้องและเรียบร้อยในการทำงาน อีกทั้งยังสามารถจัดทำรายงานในกรณีเกิดปัญหาได้