Post-Purchase Behavior of the Consumer in Pathumthani toward The Japanese Car, Sedan Category

โดย กรรณิการ์ พลงาม

ปี    2549

บทคัดย่อ(Abstract)

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและองค์ประกอบของการตลาดของผู้ประกอบการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลญี่ปุ่นประเภทซีดานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลญี่ปุ่นประเภทซีดา และเพื่อศึกษาพฤติกรรมหลังการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลญี่ปุ่นประเภทซีดานของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ซื้อหรือผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลญี่ปุ่นประเภทซีดาน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าที (t-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม ใช้ค่า F-test กับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS for window ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 18-25 ปี โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001-20,000 บาท และสถานภาพโสด

การศึกษาองค์ประกอบของการตลาดของผู้ประกอบการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลญี่ปุ่นประเภทซีดานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลญี่ปุ่นประเภทซีดาน พบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบให้ความสำคัญในระดับสำคัญมากที่สุด คือ มีรับประกันคุณภาพ มีศูนย์บริการที่ดีและรวดเร็ว และมีศูนย์บริการเพียงพอต่อความต้องการ และให้ความสำคัญมากด้านราคาอะไหล่/บำรุงรักษาไม่แพง และด้านยี่ห้อมีชื่อเสียง

ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสถานภาพ และราคารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ซื้อใช้แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมหลังการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลญี่ปุ่นประเภทซีดานด้านระยะเวลาในการซื้อหรือเปลี่ยนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคันใหม่ด้านความคิดเห็นต่อความคุ้มค่าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้ ด้านจะซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเดิม และด้านการแนะนำ/บอกต่อบุคคลอื่นแตกต่างกัน และในส่วนขององค์ประกอบของการตลาดของผู้ประกอบการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลญี่ปุ่นประเภทซีดาน พบว่า มีความสัมพันธ์กับด้านความคุ้มค่าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ใช้ ด้านจะซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเดิม และด้านความคิดเห็นในการแนะนำ/บอกต่อบุคคลอื่น

DOWNLOAD