Marketing Factors Influencing over the Behavior of the Yoghurt Consumers among Teenagers in Bangkok Metropolitan

โดย อุไรวรรณ เหมทานนท์

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริโภคโยเกิร์ตที่เป็นวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 12-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่าที (t-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม ใช้ค่า F-test กับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
          ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ส่วนใหญ่บริโภคโยเกิร์ตยี่ห้อดัชชี่ สำหรับรสชาติที่ผู้ตอบแบบสอบถามบริโภค คือ รสวุ้นมะพร้าว ซึ่งนิยมบริโภคโดยตรง ด้านปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญเท่ากัน คือระดับมาก ส่วนพฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ส่วนใหญ่ มีความถี่ในการบริโภค 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ บริโภคในเวลาตอนเย็น โดยมีการตัดสินใจบริโภคด้วยตนเองและมีแนวโน้มการบริโภคโยเกิร์ตในอนาคต การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความถี่ และช่วงเวลาในการบริโภคโยเกิร์ตแตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกันมีความถี่ ช่วงเวลา และบุคคลที่มีอิทธิพลในการบริโภคโยเกิร์ตแตกต่างกัน ส่วนอาชีพที่แตกต่างกันมีบุคคลที่มีอิทธิพลในการบริโภคโยเกิร์ตแตกต่างกัน รายได้และยี่ห้อที่แตกต่างกันมีช่วงเวลา และบุคคลที่มีอิทธิพลในการบริโภคโยเกิร์ตแตกต่างกัน รสชาติที่แตกต่างกันมีความถี่ และบุคคลที่มีอิทธิพลในการบริโภคโยเกิร์ตแตกต่างกัน ปัจจัยทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคโยเกิร์ตและแนวโน้มการบริโภคโยเกิร์ตในอนาคต ส่วนด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลา บุคคลที่มีอิทธิพลในการบริโภค และแนวโน้มการบริโภคโยเกิร์ตในอนาคต

DOWNLOAD