Buying Behavior for Dog Food Product of People in Saraburi

โดย มยุรา เปี้ยอุดร

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ เพศ อายุรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปในด้านความถี่และปริมาณในการซื้อของประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขในจังหวัดสระบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด รวมถึงปัจจัยทางสังคมด้านค่านิยมในการเลี้ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปในด้านความถี่และปริมาณในการซื้อ ของประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขในจังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้คือ ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขในจังหวัดสระบุรี โดยแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างจำนวน398 คน และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS โดยสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถี่ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย One-Way Analysis of Variance(ANOVA) และ T-test ในการหาความแตกต่าง และ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ในการหาความสัมพันธ์ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 ถึง 10,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี เลี้ยงสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ล ซื้ออาหารสุนัขยี่ห้อ เพดดีกรี ให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด ด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในระดับมาก ด้านส่งเสริมการตลาดในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายควรมีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบรวมถึง วิธีการผลิตที่จะคงคุณค่ามีประโยชน์เหมาะสมสำหรับสุนัขแต่ละสายพันธุ์รวมถึงรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของรสชาติผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า

DOWNLOAD