Leadership and Conflict Management: A Case Study on Government Agencies in Phetchabun Province.

โดย วิภาดา คงศิริกร

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

          การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านประชากรศาสตร์ ที่เกี่ยวกับ เพศ อายุวุฒิการศึกษา และอายุงานราชการ ของหัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาลักษณะพฤติกรรมผู้นำ 4 แบบ คือ แบบผสมผสาน แบบผู้เสียสละ แบบแยกตัว และแบบมิตรสัมพันธ์ ของหัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเพชรบูรณ์ และวิธีการจัดการความขัดแย้ง 5 แบบ คือ แบบการเอาชนะ แบบการร่วมมือ แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเลี่ยงแบบการยอมให้ ของหัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ คือ หัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแจกแบบสอบถาม จำนวน 160 ฉบับ ใน 21 หน่วยราชการ ได้รับกลับคืนมาจำนวน 145 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.63 และได้นำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS Version 11 และวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยตารางวิเคราะห์จากโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้สถิติ Percentage, Chi–Square
          ผลการวิเคราะห์ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 51–60 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อายุราชการระหว่าง 21–30 ปี
          ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมผู้นำ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมผู้นำแบบผสมผสานรองลงมาคือ พฤติกรรมผู้นำแบบมิตรสัมพันธ์ พฤติกรรมผู้นำแบบแยกตัวและพฤติกรรมผู้นำแบบเสียสละ
          ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการจัดการความขัดแย้งส่วนใหญ่มีวิธีการจัดการความขัดแย้งแบบประนีประนอม รองลงมาคือวิธีการจัดการความขัดแย้งแบบการยอมให้ วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบการหลีกเลี่ยง วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบการร่วมมือแก้ปัญหา และวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามเลย คือ วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบเอาชนะ
          ผลการทดสอบสมมติฐาน วุฒิการศึกษาของผู้นำที่แตกต่างกัน มีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่แตกต่างกัน ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ส่วนเพศ อายุ อายุงานราชการ และลักษณะพฤติกรรมผู้นำมีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ไม่แตกต่างกัน

DOWNLOAD