The Consumer Behavior Towards Movie Seeing in Bangkok

โดย วิศรา ทองมาก

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนสถิติที่ใช้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และค่าอัตราส่วนร้อยละการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติไค-สแควร์ ของ Pearson ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสดมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน อายุระหว่าง 20 ปีแต่ไม่ถึง 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้5,001-10,000 บาท และมีภูมิลำเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ชมภาพยนตร์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมด้านโรงภาพยนตร์มากที่สุด รองลงมาคือด้านภาพยนตร์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 3.58 3.49 และ 3.47

พฤติกรรมการชมภาพยนตร์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบชมภาพยนตร์ แนวแอคชั่น จะชมภาพยนตร์กับกลุ่มเพื่อน ในช่วงค่ำ เวลา 17.00-20.59 น. วันเสาร์-อาทิตย์ โดยเฉลี่ยจะชมภาพยนตร์เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นภาพยนตร์ของต่างประเทศ และจะชมภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง

การทดสอบสมมติฐาน ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลสามารถสรุปผล ได้ดังนี้
– เพศของผู้เข้าชมภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อประเภทของภาพยนตร์ บุคคลที่ร่วมชมภาพยนตร์ และช่วงเวลาที่ชมภาพยนตร์ สถานภาพของผู้เข้าชมภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อบุคคลที่ร่วมชมภาพยนตร์ และวันที่ชมภาพยนตร์ อาชีพของผู้เข้าชมภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อประเภทของภาพยนตร์ บุคคลที่ร่วมชมภาพยนตร์ช่วงเวลาที่ชมภาพยนตร์ วันที่ชมภาพยนตร์ ชาติที่ผลิตภาพยนตร์ และเหตุผลในการชมภาพยนตร์ อายุของผู้เข้าชมภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อบุคคลที่ร่วมชมภาพยนตร์ และวันที่ชมภาพยนตร์ การศึกษาของผู้เข้าชมภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อบุคคลที่ร่วมชมภาพยนตร์ และชาติที่ผลิตภาพยนตร์ รายได้ของผู้เข้าชมภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อบุคคลที่ร่วมชมภาพยนตร์ และความถี่ของการชมภาพยนตร์ และภูมิลำเนาของผู้เข้าชมภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อบุคคลที่ร่วมชมภาพยนตร์ ชาติที่ผลิตภาพยนตร์ และเหตุผลในการชมภาพยนตร์

การทดสอบสมมติฐาน ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถสรุปผล ได้ดังนี้
– ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านภาพยนตร์ของผู้เข้าชมภาพยนตร์ ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของผู้เข้าชมภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อประเภทของภาพยนตร์ และชาติที่ผลิตภาพยนตร์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านโรงภาพยนตร์ของผู้เข้าชมภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อเหตุผลในการชมภาพยนตร์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดของผู้เข้าชมภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาที่ชมภาพยนตร์

DOWNLOAD

Comments are closed.