โดย พูลเกียรติ นาคะวิวัฒน์ พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล และ ศุภวุฒิ คัมภิรานนท์

บทคัดย่อ (Abstract)

งานวิจัยนี้ต้องการนำเสนอการออกแบบและสร้างหม้อแปลงแรงดันสูงและความถี่สูงพิกัด 500 kV 200 kHz ที่ผ่านมาพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของหม้อแปลงยังไม่ดี เท่าที่ควร อันเนื่องมาจากปัญหาหลายๆ ส่วน เช่น ไม่สามารถทำงานที่พิกัดแรงดันสูง ความถี่สูงตามที่ออกแบบไว้ได้ หรือการหาตำแหน่งของตัวเหนี่ยวนำด้านแรงดันต่ำยังทำได้ไม่เหมาะสม มีผลให้การเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กเพื่อสร้างแรงดันสูงทางด้านตัวเหนี่ยวนำแรงดันสูง หรือเทสล่าคอล์ยนั้นยังมีค่าแรงดันสูงไม่ถึงตามพิกัด
ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์การหาตำแหน่งที่เหมาะสม ในแต่ละแบบ เพื่อให้การเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไปยังขดลวดภาคแรงสูงได้ค่าตามพิกัดที่เหมาะกับการออกแบบ ทำให้หม้อแปลงแรงดันสูง ความถี่สูง ที่ได้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยสามารถจ่ายแรงดันสูง ความถี่สูง ได้ที่ขนาดพิกัด 0-550 กิโลโวลท์ 200-425 กิโลเฮิร์ต ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ทดสอบเพื่อการศึกษาในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเป็นต้นแบบในการจัดสร้างเป็นอุปกรณ์ทดสอบลูถ้วยฉนวนในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนำไปใช้ในการทดสอบฉนวนไฟฟ้ารองรับดันได้ถึง 115 kV ตามมาตรฐานทดสอบกำหนด เช่น มอก. และยังสามารถทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศได้

 

Download