DSS: Thai Certainty Verbal Meaning Measuring

โดย รุ่งชัย ฐานไพศาลกิจ

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

คอมพิวเตอร์สามารถช่วยมนุษย์ในการตัดสินใจ แต่จำเป็นต้องใช้ความรู้ซึ่งอาจได้มาจากเอกสาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือ การวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้คอมพิวเตอร์ใช้ในการคำนวณ การวิจัยเพื่อหาระดับความหมายของคำแสดงความแน่ใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างข้อมูลอ้างอิงสำหรับระบบอัจฉริยะที่ช่วยในการตัดสินใจ ผลการวิจัยพบว่า การแปลระดับความหมายของคำขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เช่น ความแตกต่างทางด้านเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น และได้สร้างมาตรวัดของคำแสดงความแน่ใจ ที่ประกอบด้วยคำแสดงความแน่ใจที่มีผู้นิยมใช้ 6 คำ โดยมีระดับความหมายของความรู้สึกแน่ใจเรียงตามลำดับดังนี้ แน่ใจ ค่อนข้างแน่ใจ เกือบจะแน่ใจ ไม่ค่อยแน่ใจ แน่ใจนิดหน่อย และไม่แน่ใจ

DOWNLOAD