The Marketing Factors Influencing The Purchasing Behavior Of Energy Drinks by laborers in Navanakorn Industrial Area, Patumthani Province.

โดย อัญสุธี พงษ์โนรี

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้แรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานีและเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนครจ.ปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ ผู้ใช้แรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง และทำงานและอาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน นำมาวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS Version 11 โดยใช้สถิติANOVA Pearson Correlation พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ24 – 32 ปี และ 33 – 41 ปี มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพพนักงานโรงงาน ยี่ห้อของเครื่องดื่มชูกำลังที่ดื่มประจำมากที่สุดคือ M 150 สถานที่ซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมากที่สุด คือ ซื้อจากร้านขายของชำ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังคือ ซื้อเพราะต้องการให้ร่างกายสดชื่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมทางการตลาดให้ความสำคัญมาก ด้านกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมากที่สุด คือ ตัวเองค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งส่วนใหญ่ 7 – 10 บาทต่อครั้ง ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง(ครั้งต่อวัน)มากที่สุด คือ 1 ครั้งต่อวัน ความถี่ในการซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง (เดือนต่อครั้ง) มากที่สุดคือ1 – 5 ครั้งต่อเดือน ปริมาณในการซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง(ขวดต่อครั้ง) มากที่สุด คือ 1 ขวดต่อครั้งปริมาณในการซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง (แพ็กต่อครั้ง) มากที่สุด คือ 2 แพ็กต่อครั้ง ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ผู้ใช้แรงงานที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน การศึกษา อาชีพ ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ และเหตุผลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ปัจจัยทางการตลาดได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคาและกลุ่มอ้างอิงไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง ผู้ใช้แรงงานที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน อาชีพ และเหตุผลที่ซื้อแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในด้านความถี่ในการซื้อแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และกลุ่มอ้างอิงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในด้านความถี่ในการซื้อ ผู้ใช้แรงงานที่มีเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน การศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในด้านปริมาณการซื้อแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ปัจจัยทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในด้านปริมาณการซื้อ กลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในด้านปริมาณการซื้อ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

DOWNLOAD