Flow Injection Analysis

โดย เกตุ  กรุดพันธ์, จรูญ  จักร์มุณี, สมชัย  ลาภอนันต์นพคุณ และพลยุทธ  ศุขสมิติ

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

DOWNLOAD : การวิเคราะห์โดยเทคนิคใหม่ : โฟลอินเจคชัน

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี