Behaviors and Trends of Students Internet Usages in Malasawanphittaya School

โดย สุณิสา รอดประเสริฐ

ปี      2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมรวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการใช้งานแนวโน้มความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านการเรียนการสอนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6ของโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา และเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ให้ตอบสนองความต้องการและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยมีการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความความแตกต่างระหว่างลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ กับพฤติกรรมการใช้และแนวโน้มความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจำนวน 217 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี! ค่าเฉลี!ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ค่าChi-Square, Independent t-test และ One – way ANOVA ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตคนเดียวและใช้มามากกว่า4 ปี สถานที่ใช้เป็นที่บ้าน เพราะที่โรงเรียนมีข้อจำกัดในด้านเวลา ช่วงเวลาที่ใช้มากที่สุดเป็นเวลา12.01 – 16.00 มีความถี่ในการใช้ระดับปานกลาง 2- 3 วันต่อสัปดาห์ วัตถุประสงค์หลักในการใช้งานเพื่อการศึกษา ซึ่งตรงกับความคิดของนักเรียนที่ว่าอินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นต่อการศึกษานักเรียนมีความสนใจใช้อินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการดูหนัง ฟังเพลง เกม ในอันดับต้น รองลงมาคือการค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงาน การสนทนา ตามลำดับ การทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ และระดับชั้นที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน เพราะเมื่ออายุเพิ่มขึ้น เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นักเรียนมีความต้องการที่จะให้ทางโรงเรียนสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างจริงจังโดยมีการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มีการทำแหล่งการเรียนรู้และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงาน มีการวางระบบการป้องกันความปลอดภัยในเรื่องของไวรัส หรือเว็บไซต์มีแหล่งยั่วยุต่างๆ มีการจัดระบบสมาชิกและจัดสรรเวลาให้นักเรียนได้เข้าใช้อินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พฤติกรรมและแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา