Satisfaction of Servicing of The Rajamangala University of Technology Saving and Credit Co-Operative Limited

โดย นภาศิริ สะดา

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 350 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้t-test และทดสอบความแตกต่างที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่มโดยใช้ ANOVA ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows

ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสามัญ (ข้าราชการ) อายุการเป็นสมาชิก 7-10 ปี

วัตถุประสงค์ในการใช้บริการส่วนใหญ่เป็นบริการเงินกู้ ความถี่ในการใช้บริการมากกว่า6 เดือนต่อ 1 ครั้ง ช่วงเวลาที่ใช้บริการระหว่างวันที่ 1 – 10 ของเดือน

ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการใช้บริการของสหกรณ์ฯ พบว่า สมาชิกมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับเฉยๆ ด้านบริการเงินฝาก ด้านบริการเงินกู้ และสมาชิกให้ระดับความพึงพอใจในด้านบุคลากร โดยสมาชิกให้ความพึงพอใจในเรื่องการให้บริการอย่างเป็นกันเอง การให้คำแนะนำและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่

สำหรับการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อายุการเป็นสมาชิกรายได้ต่อเดือนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสหกรณ์ฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสิติที่ 0.05ส่วน อายุ สถานภาพ ประเภทสมาชิกมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการสหกรณ์ฯ ไม่แตกต่างกันส่วนสมมติฐานข้อที่ 2 ลักษณะการใช้บริการที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกต่อการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

Comments are closed.