The Quality of Services for the Foreign Tourists towards Hua Hin,Thailand

โดย สุธีรา ประจวบวุฒิกุล

ปี      2550

บทคัดย่อ (Abstract)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการวิจัยคือประชากรนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยจำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้ค่าทดสอบค่าที (Independent t-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า2 กลุ่ม ถ้าพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD (Least SignificantDifference) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows
ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน จำนวน 400 คนส่วนมากมเป็นนักท่องเที่ยวเพศชาย มีอายุระหว่าง 35-44 ปี สถานภาพการสมรสแต่งงานแล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่เอเชีย มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเสมียน ฝ่ายขาย ผู้ติดต่อการค้า รายได้ต่อปีน้อยกว่า USD 20,000 ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอหัวหินกับครอบครัว และมีประสบการณ์การท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน 1-2 ครั้ง
ระดับความพึงพอใจ โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากคือ ด้านการจัดจำหน่ายอยู่ระดับพึงพอใจมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.89 รองลงมา เป็นด้านกระบวนการ อยู่ระดับพึงพอใจมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.82
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล และความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน สามารถสรุปผลได้ดังนี้
อายุของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ต่อการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคคลหรือพนักงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ภูมิลำเนาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการสร้าง และการนำเสนอทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
การศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว อำเภอหัวหิน ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
รายได้ต่อปีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ประเภทของกลุ่มท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอำเภอหัวหินด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
ประสบการณ์ท่องเที่ยวของท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
DOWNLOAD : The Quality of Services for the Foreign Tourists towards Hua Hin,Thailand