Workers’ Attitudes towards SAP R/3 Case Study: Production Line and Techniques of Thai Beverage Public Company Limited (ThaiBev)

โดย วิษณุ ภักดี

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของพนักงาน สายการผลติสุราและเทคนิคบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ต่อระบบบริหารวัสดุอุปกรณ์ SAP R/3 รวมถึงการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อทัศนติ ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ความรู้สึก และพฤติกรรมของพนักงานเกี่ยวกับการนำระบบบริหารวัสดุอุปกรณ์SAP R/3 มาใช้ในองค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีจำนวน 180 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแบบแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ค่า Chi-Square, Independent t-test และ One-way ANOVA ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยผลการศึกาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-35 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในตำแหน่งงานระดับปฏิบัติการ (4-6) สังกัดอยู่ในสำนักวิศวกรรม มีระยะเวลาทำงาน1-5 ปี การวิเคราะห์ ความรู้ และความเข้าใจ พนักงานไม่มีความรู้ ความเข้าใจ มากที่สุด คือระบบบริหารวัสดุอุปกรณ์ SAP R/3 เป็นการประมวลผลข้อมูลแบบ Real-Time ซึ่งเป็นความรู้ ความเข้าใจในความาสามารถในการทำงานของระบบบริหารวัสดุอุปกรณ์ SAP R/3 ความคิดเห็นความรู้สึกในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับเห็นด้วย พฤติกรรมของพนักงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในทางที่ดี มีการชี้แจงแนะนำให้พนักงานในองค์กร ได้เข้าใจถึงความจำเป็น และประโยชน์ของระบบบริหารวัสดุอุปกรณ์ SAP R/3 และพฤติกรรมที่ไม่ใช่มากที่สุด คือ หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี จากการทดสอบสมมติฐานประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของพนักงานทำให้มีทัศนคติในด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ความคิดเห็น และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

DOWNLOAD : Workers’ Attitudes towards SAP R/3 Case Study: Production Line and Techniques of Thai Beverage Public Company Limited (ThaiBev)