The Satisfaction of Customerto to The Solarthron Public Company’s services

โดย ยุคนธร สำเภาอนุสรณ์

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และสภาพปัญหาในขณะรับการบริการต่อบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One Way Analysis of Variance) ใช้ทดสอบสมมุติฐาน หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะใช้วิธีการของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) โดยนำไปใช้ทดสอบสมมุติฐานเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัท/ร้านค้า

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการบริการ และด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) แตกต่างกัน แต่ผู้ใช้บริการที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการบริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน

DOWNLOAD : The Satisfaction of Customerto to The Solarthron Public Company’s services