Influencing Factors in Purchasing Decision of Construction Supplies Shop Case Study: Construction Supplies Shop on Rojana Road in Ayuthaya Province

โดย สุกัญญา ตั้งตรงสิทธิ์

ปี      2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยศึกษาผู้ประกอบกิจการร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามเพศ อายุ รายได้ พฤติกรรมการซื้อสินค้า และศึกษาถึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการขาย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความคิดเกี่ยวกับปัญหาในการซื้อสินค้า และลักษณะทั่วไปในการดำเนินธุรกิจวัสดุก่อสร้าง โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมรูปแบบการค้าในอนาคต เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจนี้ สามารถนำข้อมูลจากการศึกษานี้ไปใช้และเป็นประโยชน์ดำเนินกิจการต่างๆ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ จากผู้ประกอบการร้านค้าวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีร้านค้าตั้งอยู่ถนนเส้นทางโรจนะ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมประเด็นที่จะทำการศึกษาและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) หรือการหาค่าสถิติขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ค่าสถิติร้อยละ (percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการร้านค้าวัสดุก่อสร้างมีการใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณ กลยุทธ์เชิงคุณภาพ และกลยุทธ์เชิงต้นทุนในการซื้อสินค้าโดยใช้วิธีที่แตกต่างกัน และพบว่าปัจจัยทางส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาเกี่ยวปัญหาในการซื้อสินค้าผู้ประกอบการ และพบว่าปัญหาหลักที่ผู้ประกอบการพบคือปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมีแนวโน้มที่จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยการขยายและปรับปรุงพื้นที่คลังในการจัดเก็บสินค้า ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจนี้ สามารถนำข้อมูลจากการศึกษานี้ไปใช้และเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

DOWNLOAD : Influencing Factors in Purchasing Decision of Construction Supplies Shop Case Study: Construction Supplies Shop on Rojana Road in Ayuthaya Province