Consuming Behavior of Healthy Drink Type Functional Drink for Working Women in Bangkok

โดย กาญจนา บุญนาที

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภท Functional Drink ของสตรีวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สตรีวัยทำงานผู้ที่เคยหรือไม่เคยเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง จำนวน 5 เขตได้แก่ เขตปทุมวันเขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตดอนเมือง เขตบางเขน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท โดยส่วนผสมที่เป็นสารอาหาร Q10 (ดูแลผิวพรรณ) และดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมการตลาด มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Functional Drink พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Functional Drink ในแต่ละครั้ง ต่ำกว่า 100 บาท ปริมาณการซื้อ ต่ำกว่า 5ขวดต่อครั้ง ความถี่ในการดื่มต่ำกว่า 5 ขวดต่อสัปดาห์ จำนวนการดื่มในแต่ละครั้งต่ำกว่า 5 ขวดโดยพิจารณาจากราคา โดยจะดื่มเมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย โดยจะเห็นได้ว่าสภาพปัจจุบันการเลือกดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนั้น หากมีราคาถูกนั้นจะได้รับความนิยมและควรดื่มได้ทุกโอกาส

DOWNLOAD : Consuming Behavior of Healthy Drink Type Functional Drink for Working Women in Bangkok