Increase the Efficiency of Organization Communication in Sourcing and Purchasing Process at Sony Technology(Thailand) Co., Ltd. (Ayutthaya Technology Center)

โดย อาภาพร จันทร์เจริญ

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรในกระบวนจัดหา-จัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (อยุธยาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์) โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทำงาน ตำแหน่ง และแผนกรวมถึงเหตุผลของการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ เหตุผลของการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เหตุผลของการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางการประชุมภายในและประเภทของช่องทางการสื่อสารที่มีการใช้มากที่สุด ตลอดทั้งศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรในกระบวนจัดหา-จัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด (อยุธยาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 95 ตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดหา-จัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (อยุธยาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ (ค่าเฉลี่ย) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบ (Independent T-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม ใช้การทดสอบค่า(One Way ANOVA F-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม รวมถึงการวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน(Median) และ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ในรูปแบบโฟกัสกรุ๊ป (Focus Group) โดยกระบวนการออกแบบแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร

ผลการวิจัย พบว่าด้านปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20–29 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอายุงานในบริษัทโซนี่ ที่ 4–6 ปีเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (ต่ำกว่า SP1) และสังกัดฝ่ายผลิต ด้านข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ของพนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เหตุผลของการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร คือ สามารถโต้ตอบได้ทันที เหตุผลของการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Mail เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร คือ มีลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานเก็บไว้ได้ เหตุผลของการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางการประชุมภายใน เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร คือ สามารถสร้างความเข้าใจได้ตรงกันทุกองค์ประชุม ประเภทของช่องทางการสื่อสารที่พนักงานมีการเลือกใช้บ่อยครั้งที่สุด คือการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Mail รองลงมาคือ การสื่อสารทางโทรศัพท์ และการสื่อสารทางการประชุมภายในตามลำดับ พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน และในรายข้อ คือ ด้านเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ ด้านปริมาณวัตถุดิบ ด้านต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ

ผลการทดสอบสมมติฐานในด้านความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรในกระบวนจัดหา-จัดซื้อวัตถุดิบโดยรวมพบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรในกระบวนจัดหา-จัดซื้อวัตถุดิบแตกต่างกัน ยกเว้นเพศ ระดับการศึกษา อายุการทำงาน ตำแหน่ง และแผนกที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรในกระบวนจัดหา-จัดซื้อวัตถุดิบไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานโดยรวม คือเหตุผลของการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ เหตุผลของการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เหตุผลของการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางการประชุมภายใน และประเภทของช่องทางการสื่อสารที่มีการเลือกใช้ที่ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรในกระบวนจัดหา-จัดซื้อวัตถุดิบไม่แตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรในกระบวนจัดหา-จัดซื้อวัตถุดิบ ด้านต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ ในรายข้อช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ คือ จัดการประชุมหารือ เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้การสื่อสารทางโทรศัพท์มีความบกพร่องเป็นเหตุให้ต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบสูงขึ้น เช่น การสื่อสารข้อมูลผิดพลาดทำให้ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตามช่องทางการขนส่งปกติได้ สร้างรูปแบบมาตรฐานในการสื่อสารทางโทรศัพท์ภายในองค์กร ตามหลักการ 6W2H ให้มีการติดต่อผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)อีกครั้ง หลังจากจบสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน และสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ จัดลำดับความสำคัญของหัวข้อในการสนทนา เพื่อแยกแยะว่าหัวข้อใดสามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ได้ หลีกเลี่ยงข้อมูลที่ซับซ้อนในการสื่อสารทางโทรศัพท์ เช่น ตัวเลข และเพิ่มเบอร์โทรศัพท์มือถือของพนักงานทุกคน ในข้อมูลส่วนบุคคล ในระบบอินทราเน็ต เพื่อที่จะสามารถใช้ในการติดต่อกรณีเร่งด่วน ส่วน การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรในกระบวนจัดหา-จัดซื้อวัตถุดิบ คือ ส่งเสริมให้พนักงานใช้หลักการสื่อสารภายในองค์กรตามหลักการ HO-REN-SOU จัดฝึกอบรมให้พนักงานทุกคน เสริมทักษะการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สร้างรูปแบบ(Communication Format) อย่างเป็นมาตรฐานและใช้ร่วมกันทุกแผนก จัดแบบทดสอบความเข้าใจของพนักงานต่อการใช้ช่องทางในการสื่อสารในแต่ละช่องทาง เน้นการสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Mail เนื่องจากเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานในการสื่อสารในแต่ละครั้งได้ดี และมอบหมายให้มีตัวแทนแผนกในการรับข้อมูล การดำเนินงานด้านการจัดหา-จัดซื้อวัตถุดิบในระดับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งระดับ SP2 ขึ้นไป

DOWNLOAD : Increase the Efficiency of Organization Communication in Sourcing and Purchasing Process at Sony Technology(Thailand) Co., Ltd. (Ayutthaya Technology Center)