Factors Affecting the Adoption of ERP System : Case Study on Navision System, Patumrice Mill and Granary Public Company Limited

โดย ณัฐพล คชายั่งยืน

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ Navisionภายในบริษัท และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบ Navision ของแผนกต่างๆในบริษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้งานระบบ Navision ของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย พนักงานระดัปฏิบัติการพนักงานระดับหัวหน้า พนักงานระดับบริหาร จำนวน 114 คนโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติแบบ Independent Sample t-test และ One-way ANOVA.

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และ ความถี่ในการใช้งานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการยอมรับระบบ Navision ไม่แตกต่างกัน และทำให้ทราบว่าระบบ Navision มีปัญหาในเรื่องความสามารถที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ และปัญหาถัดมาคือความเข้ากันได้กับระบบรายงานของบริษัท และสุดท้ายคือ ปัญหาการกำหนดสิทธิ์ การใช้งานของระบบ Navision ซึ่งได้นำข้อมูลมาเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบ Navision ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานภายในบริษัท

DOWNLOAD : Factors Affecting the Adoption of ERP System : Case Study on Navision System, Patumrice Mill and Granary Public Company Limited