Behavior Affecting Lighting Buying Decision Making

โดย เสาวลักษม์ บุญชุ่ม

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า และด้านพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี ที่เลือกซื้อหลอดไฟฟ้าของบริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด จำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้การเลือกตัวอย่างแบบสะดวกและนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ควบคู่กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ T – Test และ F – Test พร้อมทั้งทำการทดสอบโดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference) ซึ่งกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปีส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว การศึกษาอยู่ในระดับต่ำกว่าอนุปริญญาหรือ ปวส. ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000บาท สำหรับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าของบริษัทไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด พบว่า ส่วนใหญ่นิยมซื้อหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง รุ่นมาตรฐาน 20,000 ชั่วโมงเหตุผลที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของโตชิบา เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะซื้อเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุ โดยนิยมซื้อที่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ปริมาณที่ซื้ออยู่ระหว่าง 1-3 หลอดและมักจะซื้อปีละ 1 ครั้ง ส่วนผลการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหลอดไฟฟ้าของบริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด พบว่า ปัจจัยที่มีความสำคัญลำดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านสถานที่ ตามลำดับ

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค และการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้าของบริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด พบว่า 1) ด้านเพศ อายุระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้าแตกต่างกันทุกด้าน 2)สถานภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อในด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกัน และ 3) รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของบริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด ในด้านราคาไม่แตกต่างกัน

ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค และการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้าของบริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด พบว่า 1) เหตุผลในการซื้อ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้าแตกต่างกันทุกด้าน 2) โอกาสในการเลือกซื้อ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อในด้านสถานที่ไม่แตกต่างกัน 3) สถานที่ซื้อ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อในด้านผลิตภัณฑ์ และสถานที่แตกต่างกัน 4) ปริมาณที่ซื้อในแต่ละครั้ง มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อในด้านผลิตภัณฑ์ และราคาแตกต่างกัน และ 5) ความถี่ในการซื้อ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าของบริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด ในด้านผลิตภัณฑ์ และสถานที่แตกต่างกัน

DOWNLOAD : Behavior Affecting Lighting Buying Decision Making