Stage of Adoption of Information Technology of the Custom Officers

โดย ณัฏฐ์กชพร ชนเมธพิธุกานต์

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการ กรมศุลกากร และเปรียบเทียบระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการกรมศุลกากรที่มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน ทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 382 คน และนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมประมวลผลสำเร็จรูปเวอร์ชั่น11.5 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมานใช้ Independent t-test และ One Way ANOVA และทดสอบแบบจับคู่พหุคูณด้วยวิธี LSD (Multiple Comparisons) เพื่อหารายคู่ที่แตกต่าง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41-50 ปี ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มทั่วไป การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระยะเวลาการรับราชการ 21ปีขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการ กรมศุลกากร พบว่าระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นความรู้ มากที่สุดรองลงมาคือ ขั้นเปลี่ยนเจตคติ ขั้นการยืนยัน ขั้นการตัดสินใจ และขั้นการนำไปใช้ มีระดับการยอมรับน้อยที่สุด ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า เพศชาย อายุ 21-30 ปี ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มทักษะพิเศษการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระยะเวลาการรับราชการ 1-5 ปี มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่าเพศหญิง

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
เพศที่แตกต่างกันทำให้มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นความรู้ และขั้นเปลี่ยนเจตคติ แตกต่างกันอายุที่แตกต่างกันทำให้มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นความรู้ ขั้นเปลี่ยนเจตคติ ขั้นการตัดสินใจ ขั้นการนำไปใช้ และขั้นการยืนยันแตกต่างกันกลุ่มสายงานที่ปฏิบัติที่แตกต่างกันทำให้มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นความรู้ และขั้นการนำไปใช้ แตกต่างกันระดับการศึกษาที่แตกต่างกันทำให้มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นความรู้ ขั้นการตัดสินใจ และขั้นการนำไปใช้ แตกต่างกันระยะเวลาการรับราชการที่แตกต่างกันทำให้มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นความรู้ ขั้นเปลี่ยนเจตคติขั้นการตัดสินใจ ขั้นการนำไปใช้ และขั้นการยืนยันแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

DOWNLOAD : Stage of Adoption of Information Technology of the Custom Officers