Marketing Factors Influencing Consumers’ Consumption Behavior of Rangsit Boat Noodles in Khlong Rangsit Prayoonsak

โดย ป้อม ขึมสันเทียะ

ปี 2553

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ระหว่างคลอง 1 ถึงคลอง 16 จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐานคือ การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และสถิติไค – สแควร์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ จากผลการศึกษาพบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรมาเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการบริการ และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลำดับ ผลการศึกษาด้านพฤติกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมบริโภคก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกหมูเส้นเล็กมากที่สุด แคปหมูเป็นกับแกล้มที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วผู้บริโภคจะมีความถี่ในการบริโภคก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตประมาณ 4 ครั้งต่อเดือน ปกติจะบริโภคคนละ 1-2 ชามต่อครั้ง เสียค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 52 บาทต่อคน และชอบรูปแบบการแต่งร้านแบบธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะบริโภคในช่วงกลางวันและตัดสินใจบริโภคด้วยตัวเอง ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อรสชาติมาเป็นอันดับ 1 โดยที่คลอง 2 เป็นคลองที่ผู้บริโภคนิยมไปบริโภคก๋วยเตี๋ยวมากที่สุด จากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศและอาชีพต่างกันจะมีปริมาณการบริโภคต่อครั้งแตกต่างกัน ส่วนอาชีพที่แตกต่างกันจะมีความถี่ในการบริโภคต่อเดือนที่แตกต่างกันด้วย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับปริมาณและความถี่ในการบริโภคต่อเดือน

จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน พบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านบุคลากรมาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญต่อการอบรมพนักงานบริการให้มีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริโภค พร้อมทั้งมุ่งมั่นและรักษามาตรฐานการให้บริการด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอ สำหรับปัจจัยด้านกระบวนการบริการนั้นผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการบริการที่รวดเร็ว ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความถูกต้องของการให้บริการด้วยสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อความประทับใจในการให้บริการ อันจะนำมาซึ่งความถี่และปริมาณในการบริโภคที่เพิ่มขึ้น สำหรับเกณฑ์การตั้งราคานั้นจะต้องตั้งราคาให้เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ควรให้ความสำคัญต่อมาตรฐานความอร่อยของน้ำก๋วยเตี๋ยวและความสดใหม่สะอาดของวัตถุดิบอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันก็ควรยึดสูตรที่เป็นต้นตำหรับไว้เป็นหลัก ทั้งนี้อาจมีการปรับปรุงรสชาติเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นหากผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตมีความเป็นอัตลักษณ์และมีมาตรฐานเดียวกัน อันจะนำมาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

The purposes of the study were to examine : the consumption behavior of Rangsit Boat Noodles, the demographic factors influencing the consumption behavior of Rangsit Boat Noodles, the marketing mix factors influencing the consumption behavior of Rangsit Boat Noodles, the relationship between the demographic factors and the consumption behavior of Rangsit Boat Noodles, and the relationship between

the marketing mix factors and the consumption behavior of Rangsit Boat Noodles. The sample consisted of 400 consumers of Rangsit Boat Noodles in the noodle boats along Khlong 1 to Khlong 16. The data were collected from the questionnaires, and analyzed using Frequency Distribution, Percentage, Arithmetic Mean, Standard Deviation, T-test, One-way Anova, Pearson’s Correlation Coefficient, and Chi-square through the application of the Statistical Package for the Social Sciences.

The study showed that most of the respondents were female, 21-30 years old, held Bachelor’s degrees, worked in private firms, earned a monthly income of 10,000 Bath or lower. Regarding the marketing mix factors, it was found that the consumers’ first priority was the personnel , and the minor priority were the service process and the production respectively. The study on consumption behavior revealed that most of the consumers ordered pork boat thin rice noodle soup with blood. Deep fried pork skin was a favorite snack with boat noodles. On average, frequency of Rangsit Boat Noodles consumption was about four times a month, 1-2 dishes were ordered, 52 Baht per person was paid for the boat noodle at each time and appreciated the boat decoration in comfortable and natural styles. Most of the respondents came at lunch time or in the afternoon, and loved the taste of Rangsit Boat Noodles. Moreover, the decisions to have Rangsit Boat Noodles were made by themselves, and special attention was paid to the tastes, and the most consumers went to have noodles at the noodle boats in Khlong 2.

The hypothesis study showed that the difference of sex and occupation had a statistically significant difference in the quantity of noodles eaten. The different occupation showed a statistically significant difference in the consumption frequency per month. The marketing mix concerning the production, the price, the place, the promotion, the personnel, the service process and the external physical environment had statistically significant difference with the consumption frequency per month, the quantity of boat noodles eaten for each time.

The study of the 7 factors of marketing mix illustrated that the consumers’ first priority was the vendors, so the business owners should consider a lot in employee training on manners and good relationship with the consumers, and concentrated on standard maintenance of service with smiling. Concerning the factor on service process, the business owners had to consider a lot on the standard of fast service, and also checked out the appropriation for service. These factors would result in consumers’ good impression of service and the increase of sales volume. With respect to the price, the vendors should set reasonable price suitable for the quantity and quality, and should be sincere to the consumers. Regarding the production factors, the vendors should give precedence to the standard of good taste, cleanliness and freshness of cooking recipes, while the original formula of boat noodles had to be reserved. However, the taste might be improved in accordance with each group of consumers to serve their needs. Emphasizing on the marketing mix factors and continuation of improvement would result in the identity and same standard of boat noodles, thus this could lead to advantage competition, and the boat noodles could be upgraded and accepted as a well-known dish.

DOWNLOAD : Marketing Factors Influencing Consumers’ Consumption Behavior of Rangsit Boat Noodles in Khlong Rangsit Prayoonsak