Marketing Mix Factors Influencing the Choice of Beauty Parlor Services in Rangsit District

โดย สุธารัตน์ เรืองปราชญ์

ปี 2553

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย ในเขตรังสิต กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เข้าใช้บริการร้านเสริมสวย ในเขตรังสิต จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ได้แก่ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าที (Independent t-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม ใช้การทดสอบค่าเอฟ (One-way ANOVA) กับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างLSD (Least Significant Difference) ใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Chi-Square) และ (Pearson Correlation)

ผลการวิจัย พบว่าจาก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี สถานภาพสมรสแล้ว การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาทใช้บริการร้านเสริมสวยต่อครั้งด้วยจำนวนเงินน้อยที่สุดเท่ากับ 40 บาท และใช้บริการด้วยจำนวนเงินมากที่สุดเท่ากับ 1,800 บาท ความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้ง/เดือน เวลาที่ใช้บริการมากที่สุด คือ 17.00-20.00 น. วันที่ใช้บริการมากที่สุด ไม่ระบุแน่นอนสาเหตุสำคัญที่สุดในการเข้าใช้บริการ คือ ใกล้ที่พักอาศัย บริการที่ใช้มากที่สุด คือ ตัด/ซอย ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเข้ารับบริการร้านเสริมสวย คือ ตัวท่านเอง บริเวณร้านที่เข้ารับบริการมากที่สุด คือ บริเวณอื่นๆรอบๆเขตรังสิต ผู้บริโภคส่วนใหญ่เดินทางมาใช้บริการร้านเสริมสวย โดย รถยนต์ส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านสถานที่ตั้ง ด้านบุคลากรหรือพนักงาน ด้านกระบวนการบริการ และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ด้านการส่งเสริมการตลาดการทดสอบสมมติฐานข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ด้านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตรังสิต ด้านจำนวนเงินที่ซื้อหรือใช้บริการต่อครั้ง แตกต่างกัน

จากผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับกระบวนการให้บริการตามความต้องการของลูกค้า เอาใจใส่ต่อลูกค้า และบริการด้วยความรวดเร็ว ซึ่งจะก่อให้เกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในฝีมือของช่างเกิดการบอกต่อไปยังคนใกล้ชิด เป็นการขยายฐานลูกค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ผู้ประกอบการควร ให้ความสำคัญเรื่องของการฝึกฝน และศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของช่าง การปฏิบัติตัวต่อลูกค้าซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจต่อลูกค้าส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำในครั้งต่อไป และผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย ทั้งในด้านระยะทาง และที่จอดรถ หากร้านเสริมสวย อยู่ในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมและใกล้แหล่งชุมชนจะส่งผลต่อรายได้และจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

The study aimed to investigate the marketing mix which influenced on the choice of beauty parlor services in Rangsit District. The sample consisted of 400 customers using the services of the beauty parlors in Rangsit District. The questionnaire was used as a data collection instrument. The data were analyzed by using Percentage Means, Standard Deviation, Independent T-test, One-way ANOVA, Least Significant Difference, Pearson Chi-Square and Pearson Correlation.

The study showed that most of the respondents were female, 25-34 years old, married, completed high school/vocational education, worked in private enterprises, earned average monthly income between 5,001-10,000 Baht, spent the least 40 Baht and the most 1,800 Baht per time on service, applied 1-2 times per month for service, used the service between 5 p.m. to 8 p.m. and had uncertain day for service using. The most significant reason for service using was that the beauty parlors were not far from the residence. The service types requested were hair cutting and hair snipping. The most influential persons on service using were themselves. The beauty parlors around Rangsit District were used apart from the ones in Rangsit District. The respondents went to the beauty parlors by their own cars. The marketing mix factors which the customers focused on at a high levels were product, price, location, personnel, service process, and physical environment. The marketing mix factor which the customers considered at a rather high level was marketing promotion. The hypothesis test results showed that different gender, education level, occupation, average monthly income caused difference in the customers’ service using behavior of beauty parlors in Rangsit District, and the money spent on every single service.

The result of study indicated that the emphasis on process to serve the customer’s needs, customer concerning, fast services would make good impression with customers and a trust in the ability of beauticians, so it would result in the increase of new customers. The entrepreneur should also focused on skill training on new techniques, ethics for beauticians, good customers treats, which could retain the repeat customers. Moreover, the entrepreneur should take the beauty parlor location into consideration according to the consumer behavior i.e. convenient travelling, convenient parking areas. The beauty parlors which situated in proper location and community could result in the increases of income and customers.

DOWNLOAD : Marketing Mix Factors Influencing the Choice of Beauty Parlor Services in Rangsit District