ความคิดเห็นของนักบัญชีในธุรกิจการเกษตรที่มีต่อร่างมาตรฐาน การบัญชีการเกษตรกรรม

โดย พรพิมล กองเนตร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความคิดเห็นและความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีในธุรกิจการเกษตรที่มีต่อร่างมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาความคิดเห็นและความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี ธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จานวน 20 บริษัท บริษัทละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่าย/สมุห์บัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ จานวน 60 คน นามาวิเคราะห์ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้ ค่าสถิติ Independent – Sample t-test และค่าสถิติ One way ANOVA (F-test)

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 90 มีอายุ 25 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.33 อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ 4 -6 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.67 ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่/พนักงานบัญชี คิดเป็นร้อยละ 56.67 มีโอกาสในการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาทางด้านบัญชี ปีละ 0 – 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.33 โอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารทางการบัญชี จากสภาวิชาชีพบัญชี/สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษาทางบัญชีของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 35 ด้านใบประกอบวิชาชีพอื่น มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ด้านความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรม อยู่ในระดับปานกลาง ในด้านขอบเขตของมาตรฐาน การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า เงินอุดหนุนจากรัฐบาล การนาเสนอและการเปิดเผยข้อมูล ประโยชน์ของมาตรฐาน การนามาปรับใช้จริงและความคาดหวังในมาตรฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านบุคคล และความรู้ความเข้าใจ พบว่า ไม่ทาให้ความคิดเห็นของนักบัญชีธุรกิจการเกษตรที่มีต่อร่างมาตรฐานการบัญชีการเกษตรกรรม แตกต่างกัน

The purposes of this study were to investigate opinions, knowledge and understanding of accountants in agricultural business concerning Draft Accounting Standard for Agriculture. The data were collected from 60 respondents from 20 agriculture business companies which were registered in the stock exchange. The questionnaires were distributed to three samples for each company who held the positions of manager/chief accountant, assistant manager/ assistant chief accountant, accountant/ officer. The data were analyzed using Percentage, Arithmetic Mean, Standard Deviation, Independent-Sample T-Test and One way ANOVA (F-test).

The study demonstrated that most respondents were female (90 per cent), 20-30 years old (38.33 Per cent), had bachelor’s degrees (53.3 per cent), had 4-6 years of work experience (26.67 per cent), held the position of accountant/ officer (56.67 per cent), had opportunities in participating 0-2 accounting trainings/ seminars per year (43.33 per cent),had opportunities in receiving accounting information from Federation of Accounting Professions/The Institute of Certified Accountants and Auditors/ companies’ accounting consultants (35 per cent). As regards the professional licenses it was found that six officers granted other professional licenses (10 per cent). According to knowledge and understanding of the accountants, it was found that most of the respondents had moderate level of knowledge and understanding of Draft Accounting Standard for Agriculture, the standard scope, the transaction recognition, the asset valuation, the government grants, the proposed disclosure, the standard benefits, the real application, and the standard expectations. The result of hypothesis test on personal factors, knowledge and understanding showed no difference opinions of agricultural business accountants towards Draft Accounting Standard for Agriculture.

DOWNLOAD : ความคิดเห็นของนักบัญชีในธุรกิจการเกษตรที่มีต่อร่างมาตรฐาน การบัญชีการเกษตรกรรม