ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

โดย สมใจ ทรัพย์โคกสูง

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เข้ามาท่องเที่ยวในตำบลไทยสามัคคี อำเภอ วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-Square t-test F-test วิเคราะห์รายคู่ด้วย LSD การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การวิจัยครั้งนี้กำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการค้นคว้าอิสระพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 25 ปีไม่เกิน 35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 30,000 บาท และมีภูมิลาเนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จานวนครั้งที่เคยท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2 – 3 ครั้ง การรู้จักและทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้าเขียว จากเพื่อน/คนรู้จัก/บุคคลในครอบครัว วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ร่างกายและสมอง สิ่งที่สนใจมากที่สุด ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ ภูมิอากาศ ส่วนช่วงเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) และลักษณะการท่องเที่ยว เป็นการเดินทางมากับครอบครัว/ญาติ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวการเกษตร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 การทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับการรู้จักและทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลไทยสามัคคี อายุ มีความสัมพันธ์กับจานวนครั้งที่เคยท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว เชิงเกษตร และ ลักษณะการท่องเที่ยว สถานภาพมีความสัมพันธ์กับลักษณะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับสิ่งที่สนใจที่สุดในการท่องเที่ยว อาชีพมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยว และ ลักษณะการท่องเที่ยว รายได้มีความสัมพันธ์กับจานวนครั้งที่เคยท่องเที่ยวเชิงเกษตร และลักษณะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนภูมิลาเนาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ที่ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แตกต่างกัน ส่วนข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านเพศ ด้านสถานภาพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านภูมิลาเนา ที่ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไม่แตกต่างกัน

The objective of this research is to study the factors that affect the composition of agricultural tourism for the case study of Thai Samakkee Sub-district, Wang-Nam-Kiew District, Nakhonratchasima Province. The sampling groups of this study are 400 Thai tourists who came to visit Thai Samakkee Sub-district, Wang-Nam-Kiew District, Nakhonratchasima Province. Questionnaires are used as instruments to collect data. The analyzing statistics employed are percentage, means , standard deviation, Chi-Square, t-test, F-test, dual comparison by LSD. The statistic data are analyzed by instant program. The research defines the significance at 0.05 level. The study reveals that most of the respondents are female and single. They are at the age of between 25 – 35 with bachelor degree background. They work as employees or staff in private firms. They gain monthly average incomes more than 30,000 baht. In term of domiciles, they live in Bangkok and in other circle provinces. In addition, the study searches for behaviors of agricultural tourism. The population have visited the place for 2 – 3 times. They know the details and traveling sources of agricultural tourism of Samakkee Sub-district, Wang-Nam-Kiew District from their friends , other people they know, and family members. Their most important objective to travel is to relax their bodies and brains. They are most interested in weather for agricultural tourism. The peak period to travel is during weekends. Traveling type is coming with family members or relatives. In general, the analysis result of the factors that affect the composition of agricultural tourism is at much level; the average is 3.80. The factor that affects the composition of agricultural tourism or natural resources of agricultural tourism is at much level with an average of 3.94 The result of hypothesis testing indicates that gender is related to the knowledge and information of agricultural tourism sources of Thai Samakkee Sub-district. Moreover, ages are correlated to the frequency of times for their agricultural tourism. Furthermore, the objective of agricultural tourism, traveling types and status are dealt with the characteristics of agricultural tourism. Educational levels are also related to the most interesting for their agricultural tourism. Besides, careers are correlated to the objective of agricultural tourism, traveling period, and traveling types. Incomes are related to the number of times as well as the characteristics of the agricultural tourism. Apart from this above, domiciles have no influence on any behaviors of agricultural tourism. In a nutshell, different information of the population in ages, educational levels, and careers has different idea level in the factors that affect the composition of agricultural tourism. On the other hand, different information of the population in genders, status, average incomes per months, and domiciles has no different idea level in the factors affecting the composition of agricultural tourism.

DOWNLOAD : ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา