ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

จิรนันท์ ปัญจมทุม

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานบัญชี ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และชิ้นส่วนรถยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 76 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ Scheffe

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทางานบัญชี และปัจจัยส่วนของกิจการ ในหัวข้อ จานวนพนักงานบัญชี มูลค่าสินทรัพย์ถาวร และประเภทอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่สาหรับปัจจัยส่วนบุคคล ในหัวข้อ การเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และปัจจัยส่วนของกิจการ ในหัวข้อ โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในแผนกบัญชี ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ระดับของปัญหาในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ พบว่า ระดับของปัญหาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56) ระดับของปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในแต่ละด้าน มีดังนี้ ด้านการรับรู้รายการ คือ การแยกต้นทุนส่วนประกอบสินทรัพย์หลัก ด้านการวัดมูลค่า คือ การปันส่วนราคาทุนและค่าเสื่อมสะสมของส่วนประกอบ ด้านการเปิดเผยรายการ คือ การเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ด้านอื่น ๆ คือ ความยุ่งยากในการลงบัญชี

Download: ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์